รายชื่อกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนการสอน
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1.Librarian 1. นางปาจรีย์ ศรีอรุณ 2. นางสาวประภาภรณ์ กลิ่นทอง
3. นางสาวขวัญฤทัย สุขงาม
ห้องสมุด
https://forms.gle/2ci14jW6VcXQ28Bc8
2.สาระน่ารู้ 1. นางวิไล พลสวัสดิ์
831
https://forms.gle/fxXWTou8FeyGkZsr7
3. ตามความฝัน 1. นางสาวอารี มั่งคั่ง 2. นางสาวนิรมล
831
https://forms.gle/1rr9XxnAkK4e58h99
4. YC เพื่อนที่ปรึกษา (ม.ปลาย) 1. นางสาวอรทัย พลมั่น 2. นางสาวหทัยชนก อินตะนัย
833
https://forms.gle/ucneByrCtet1k6QP8
5. YC เพื่อนที่ปรึกษา (ม.ต้น) 1. นางศรินยา เฮงอุดมทรัพย์
2. นางสาวปาริฉัตร ทองแก้วเกิด
866
https://forms.gle/pykCn561nR7r4YRw6