รายชื่อกิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. อักษรสวย ด้วยมือเรา
1.นางสาวสิริมา พวงขจร 2.นางสาวนฤมล ปางประโคน
836
2. ปริศนาร้อยกรอง(ทายโจ๊ก)

1.นางสาวอรพรรณ นันติ 2.นางสาวนพรัตน์ จินโจ

835
3. หนอนหนังสือ
1. นางพิมพ์รภัส ตระกูลคุณจักร
8310
https://forms.gle/y1n8agVfk26fiPWL9
4. ชุมนุม "อ่านได้ อ่านดี"
1. นางสาวชนัญญา ยินดีสุข
849
https://forms.gle/BDfcffPSYc26qPRq9
5. อ่านไพเราะเสนาะทำนอง
1. นางสมพิศ จันทมาลา
844
https://forms.gle/RBeQcgPTp8NiudJH8
6. ภาษาพาเพลิน
1. นางสาวนันทินาฏ นินนาทนนท์ 2.นางสาวสายสุนีย์ โพธิสุนทร
846
https://forms.gle/gTwGcFxiupLXDp337
7. ภาษาสนุก
1. นางชนาภา ศรีมณีชัย
841
https://forms.gle/9GBbuNyqwQZtu5Rs7
8. สนุกกับภาษาไทย
1. นางรัชนี ธันยาวาท 2.นางสาวภัทรพร ไหลไพบูลย์
847
https://forms.gle/cEWz7KePdLKj5hFr9
9. วรรณกรรมใน Kpop 1.นายชนะชัย เพ็ชรักษ์
839
https://forms.gle/SJtNTdLxHxukD3779
10. Club Friday 1. นางสาวกัลยา รื่นรมย์ 2.นางสาวสุวรรณา ฝึกจันทร์
837
https://forms.gle/FPkm1GPyuDC656696
11. คำคมพาสนุก 1. นางสาวอนุชิดา ทองแม้น
843
https://forms.gle/GSVTBEarpFvv1LET6
12. ขับร้องท่วงทำนองไทย 1. ครูจุฑารัตน์ วันทา 2. ครูเสาวลักษณ์ สุขสมกิจ
838
https://forms.gle/zhG1ub8QnvzgkpPJ6
13. ชุมนุมยุวกวีศรีชลกันยา 1. นางรดากานต์ นิรัติศัยกุล 2. นางสุภาพร ต้นกันยา
839
https://forms.gle/fvHMpz3aVUxZNzePA
14. หลักภาษาพาสนุก 1. นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว
845
https://forms.gle/xG6d2iPC3v9zmpye9