รายชื่อกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. ริบบิ้นสร้างกุศลา
1.นางสาวภัทรชริญา คณาภิบาล 2. นางสาวสุพัตรา สาลี
647
https://forms.gle/fZFeFjqDuNoBy1Rj8
2. Math and Origami

1. นายสุธินันท์ กันหาชัย 2. น.ส.กมลรส พาทีทินจ

648
https://forms.gle/4EZ35a12Ei7YAEYV8
3. เรขาคณิตสร้างสรร 1. นางสาวรัชนี สิทธิเสน 2. นางสาวจินตนา อุตสารัมย์
648
https://forms.gle/ofPECoQHGGJBg4L67
4. หมากฮอส 1. ครูดุจเดือน นามลัง 2. ครูจารุวรรณ ทุมดี
644
https://forms.gle/5XZFngP7fKvdC26X7
5. A-MATH 1. นายพงศ์ศิริ งามวิลัย 2. นางสาวศรัณต์รัชน์ เสาแก้ว
3. นางสาวสุปราณี บุญกล้า
646
https://forms.gle/mXcEECmXPquA1V2Z6
6. การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O - NET นักเรียนชั้น ม.3 1. นางสาวอรุณี เต็งศรี 2. นายดิษพล เนตรนิมิตร
637
https://forms.gle/p912fj15hJnUeh8J9
7. คลินิกคณิตศาสตร์ 1. นางสาวจินตรัตน์ ธำรงวิริยะวงศ์ 2. นางสาวสิริลักษณ์ ยุเจริญ
638
https://forms.gle/QCEhBzuFX3jRc8y26
8. Math for you 1. กิตติยา เย็นไธสง 2. สมฤทัย หันจันทร์
635
https://forms.gle/69TGZ8677qoYiHw98
9. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 1. นายพีรพงษ์ พงศ์ประเสริฐ 2. นางสาวอมรพันธ์ สำเภา
633
https://forms.gle/ve5sMeAH1z5vEnKC7
10. งานถักโครเชต์ 1. นางศิริรัตน์ ศศิวิเชียรพจน์ 2. นางสาวชื่นกมล กมลานนท์
หน้าห้อง116
https://forms.gle/rBn66KDsWiMXCzQz9
11. คณิตคิดสร้างสรรค์ 1. นางเรณู เชื่อมชิต
หน้าห้อง115
https://forms.gle/2baLqs4Ye9uoELNdA
12. คณิตศิลป์ 1. นางณัฏฐพัชร พั่วพันศรี
643
https://forms.gle/542TVtr1wPNa4e279
13. JIGSAW หรรษา 1. นายฐิติพงศ์ นิลมาศ
642
https://forms.gle/ZUnzUHzoTspLcBUr8
14. SUDOKU 1. นายกิตติพันธ์ คำบาล
642
https://forms.gle/Bu64gxeP6USWgUTR8
15. หมากล้อม 1. นายฉัตรชัย จันทร์พิทักษ์
636
https://forms.gle/FU2hQHg4LUCpGf2u6
16. ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 1. นายวิพจน์. คำถวาย
ศาลาริมน้ำ
https://forms.gle/FbkkusvY3LPkZFU67