รายชื่อกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. เครื่องบินกระดาษ 1. นายณัฐ กาญจนศิริ
หน้าอาคาร2
https://forms.gle/imqgDPTYP5Za1KJH9
2. สนุกวิทย์ 1. นางสาวศิวพร ศรีจรัญ 2. นางสาวอังคณา ธรรมวิริยสติ
433
https://forms.gle/vz8ymg5SbzHU6KTLA
3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1. นางพิชญ์ฌามาศ สุขทรัพย์
434
https://forms.gle/hAGRoUxcRSX9uvC58
4. Astro Chem 1. นางสาวธาริณี แดงน้อย 2. นางสาวพัทธมน วิริยะธรรม
731
https://forms.gle/TaGDBAfocjNRBoAs9
5. รักษ์โลก 1. นางสิตาพัชญ์ สารสิทธิ์ 2. นางสาวสุชาดา ธนาวุติ
431
https://forms.gle/qGJw1BMto4npnfCJA
6. Maker club 1. นางสาวฐิติลักษณ์ วัฒนศิริ
ห้อง Fablab (714)
https://forms.gle/Hzo59C8VAwa8gqaT6
7. กองเนตรนารี กองเกียรติยศฯ 1. นายยศธร เวียงพระปรก
857
https://forms.gle/Bnf9swaxNcytuFMo7
8. CN_Astro 1. นายพินิจ โสบรรเทา
444
https://forms.gle/f5VbDJst4bh2wEKS7
9. Portfolio design 1. นายสุวัฒน์ แสงภู่
ห้อง 853
& ห้อง 212
https://forms.gle/U7c4yfp1dT1SS9r38
10. งานโสตฯชลกันยา 1. นางสาววาชรัตน์ สอนเครือ 2. นายกิติ สาระพันธ์
ห้องโสตฯ&
ห้องบัวขาว
นักเรียนต้องมาทดสอบความสามารถด้วยตนเอง
11. สนุกกับ STEM 1. นางสาวระภีพร แนบโนนสูง 2. นางสาวมลิวัลย์ บ่อคุ้ม
628
https://forms.gle/G5FqWBLJ3y6rrjM78
12. Science show 1. นางปิยนุช รัตนบุรี 2. นางสาวเนตรดาว บุญชะนะ
732
https://forms.gle/LR3xo5ZSrywtavPB6
13. นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 1. นางสาวจำเนียร ตั่นไพบูลย์
432
https://forms.gle/PraRnKHDinKTnyGi9
14. CN Robot 1. นางวรรณวณา ปัญญาใส 2. นางสาวณัชชา ตอมพุดซา
854
https://forms.gle/BRQtYj1AZekjmDuG6
15. Green Earth Club 1. นางขวัญใจ เชิดชู สว่างเรียน
435
https://forms.gle/JjuiqTfqYfqkzh56A
16. เคมี cardgame & board game 1. นายณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์
425
https://forms.gle/vkzbrxG7pgJxdf5N6
17. ภาพยนตร์​วิทยาศาสตร์​จาก NETFILX 1. นางสาวธัญญาภรณ์​ เครือ​อ้น 2. นายศิริชัย รุจิดามพ์​
731
https://forms.gle/Yrm6pzsEzrLV4AaCA
18. สนุกกับฟิสิกส์ 1. นายธนภูมิ ธรรมบุตร
441
https://forms.gle/EjakM6rJuWqhwrTdA
19. เครื่อง​บินพลังยาง 1. ว่าที่ร.ต.ศรีชาติ เพ็งอินทร์ 2. ว่าที่ร.ต.พัฒนเดช บุญญะ
434
https://forms.gle/L9zodCH7sFSyDJgL7
20. แล้วแต่ Kids Design 1. นางสาวจิราภรณ์ เลิศภัทรานันท์
2. นางสาวธัญวรัตน์ เสงี่ยมรัตน์
855
https://forms.gle/GTYgcGpQ8LsT9Cmk8
21. CCC 1. นายอภิวรรธน์ บุญทองดี
เรือนไทย
https://forms.gle/cX6SwFPLUvovJXWYA
22. สอนเสริม เคมี ม.4 1. นางกรพัชรา ภูผาบาง
421
https://forms.gle/c7dpe4nfb5KaAMRF6
23. วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1. นางสาวอรพินท์ ชื่นชอบ
443
https://forms.gle/DwMSNYnxJhkT7w2x6
24. สนุกกับวิทย์นอกห้องเรียน 1. นางสาวสุภาพ แป้นดี 2. นางสาวกิตติยา ตันติรักษ์โรจน์
สระน้ำหน้าอาคาร4
https://forms.gle/Tf8Azpwrihbxpoot9
25. Chill Chill Scoence 1. นายเปรมชัย ศรีนครดี
บริเวณข้างสระน้ำ
https://forms.gle/6KTERG3RuzuNKt5F6
26. Bio - Beauty 1. นายชนะรัตน์ วิลัยรัตน์
431
https://forms.gle/YJ6Dxr6g9RDqczCDA
27. เคล็ดลับน่ารู้ในชีวิตประจำวัน 1. นางปทิตตา เกตุประยูร 2. นางธนิดา โคตรชมภู
733
https://forms.gle/A3zNE8dJdmj7BGQg7
28. เสาวธาร 1. นายวิรุฬห์ พรมมากุล
โรงอาหาร
https://forms.gle/D7otGyfXDDEV592S8
29. โฟโต้คลับ 1. นายสุทธิศักดิ์ เคลือบสูงเนิน
856
https://forms.gle/pLwA9vR9XshHi7568
30. ห้องเรียนสีเขียว 1. นางกนกกร โหนแหย็ม 2. นางศิริรัตน์ สังขาว
3. นางนุชจณี ตันเจริญ
735
https://forms.gle/3RFJBa49Vhm7tYhQA
31. ชมรมคนสร้างหนัง (Media content creator) 1. นางสาวเพ็ญนภา เลิศสุรัตน์ 2. นางชณิชา เพชรปฐมชล
851
https://forms.gle/EZqUjqBu76WuDffv7
32. Tabletop game 1. นายภวัต อมรเวชกิจ
ข้างห้องปกครอง
https://forms.gle/wY6xpzFw95NdPWyd8
33. Anime &​ Digital Painting 1. นางสาวนิชาภัทร​ อมร​พันธุ์​
ศาลาบัวสวรรค์
https://forms.gle/AHihe4v9BDMWmfhCA