รายชื่อกิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. ส่งเสริมมารยาทไทย 1. นางสาววันทนี เอื้อรักษ์โอฬาร
312
https://forms.gle/cRCiLyqgZj9ny1xf8
2. Be Cos We Are 1. นางสาวศิริรัตน์ มีฤทธิ์ 2. นายปฏิวัติ จันต๊ะอิน
331
https://forms.gle/htMYo6UyDCFAAyxs8
3. กฎหมายและการเมือง 1. นายสุภยศ สิริโชคดีกุล 2. นายบูรพา พรหมดำ
312
https://forms.gle/22kEtcgbzmFmrFnN9
4. clearประวัติศาสตร์ 1. นายเอกฤทธิ์ ลิขิตธนานันท์ 2. นางสาววาสนา ปิโยปกรณ์
321
https://forms.gle/iTApNC72UMQXdfRP6
5. โครงงานคุณธรรม 1. นางสาวเกลียวใจ ชีชำนาญ 2. นางณัฐรดา จำปางาม
321
https://forms.gle/fjaSWyhs6SmcAfQt8
6. ธรรมทำให้จิตสว่าง 1. นางบุญญาดา อิ่มสวาสดิ์
322
https://forms.gle/81mKq6kBPP1fUUy37
7. ดูฟุตบอลก็เก่งสังคมได้นะ 1. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต อัครปัญญาวิทย์
336
https://forms.gle/4wCGRhzvxFiN8sp56
8. สังคมน่ารู้ 1. นางสาวพัชรี แสงขาว
314
https://forms.gle/mW9h82hn9MeoJuoV7
9. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 1. นางสาววรัญญา ธารามาศ
334
https://forms.gle/efTw3jASxbrur3qS8
10. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 1. นายวิเชียร เหมหอมวงษ์ 2. นางสาวพิมพา มงคลชัยฤกษ์
325
https://forms.gle/TjUiFa2RujxkUXh99
11. สวดมนต์ส่องใจ 1. นางวรพร ซาแก้ว
326
https://forms.gle/1BKRGrPqxt5a337a9
12. เหตุการณ์ปัจจุบัน 1. นางพรรณี บัวระพา 2. นางสาวอนงค์ ตามสายสุด
311
https://forms.gle/q6M56iqMjsfcEwpu5
13. คนรักหนัง 1. นางสาวอรวรรณ หนูชูเชื้อ 2. นายพิศาล ทวีสุข
315
https://forms.gle/qwTDdBaKo464FM3K8
14. เศรฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด 1. นางสุทธิกาญจน์ เรืองแสง
335
https://forms.gle/GhyU7FSNKgaWXJhu7
15. สภานักเรียน 1. พัลลภา เกตุแก้ว
713
https://forms.gle/EbkL96BSsRtBeLDM9
16. กฎหมายในชีวิตประจำวัน 1. นายสกนธ์ รัฐนันทมงคล
332
https://forms.gle/2ZfkjPgCuonChC127