รายชื่อกิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. Seoul Good 1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์ 2. นางสาวพรสุชา พงษ์เกิดลาภ
624
https://forms.gle/1o2LL6YgmqLjmwUaA
2. China Town 1. นางสาวกุลวรินท์ ญานประภาส 2. นางสาวชวินันท์ สวัสดิ์วงษ์
3. นางสาวปิยฉัตร จักรกระโทก
625
https://forms.gle/rWT3wLCNEyDJD6br7
3. Crossword 1. นางพรชนก เดชาทยานันทน์
124
https://forms.gle/PRpLbxBo1BYJUV2K9
4. Sup'tar O'ke 1. ครูพรพิมล สุขบท 2. ครูเอมิกา พรมมี
125
https://forms.gle/6cSQxw6RPfzUnkC77
5. CN crosword club 1. นายสุบดินทร์ ศศิพินิจพร
129
https://forms.gle/XYLrLhzdPfBNV8D19
6. Road to Paris 1. นางสาวนาถลดา ยอดเพชร 2. นางสาวภวิสรา ชูวงศ์อภิชาติ
626
https://forms.gle/WuKdKX4xhXrPkKAE8
7. English Games 1. นางอรัญญา เตียวสามารถ
1110
https://forms.gle/zCseKBuw9jLBzpsJ9
8. English For Fun 1. นางมินทร์ลดา แสงโนรีฐิติกุล
125
https://forms.gle/3w2Kd8FBD6mpuBGa6
9. I LOVE JAPAN 1. นางสุภา​วดี​ ​จ่า​งูเหลือม​
623
https://forms.gle/XT8u81LQZg7i94kH7
10. Wakuwaku japan 1. นางสาวญาดา ชลารักษ์ 2.นางฉัตราภรณ์ จองวิจิตรกุล
627
https://forms.gle/GEpMfYaWCyE3n6LP6
11. Learning with movies 1. นางชุติมา ดอกพฤกษี
1111
https://forms.gle/UHULU6HdDU79KEbA7
12. CN English Theatre 1. นายณัฐพล พุทธเกิด 2. นางสาวเมวิกา สีดา
621
https://forms.gle/UipvNpaBrCSnFzeX7
13. ภาษาพาสนุก 1. นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์ 2. นางสาวจุฑามาศ ศุภผล
126
https://forms.gle/rm49RjN4ApKbMusR7
14. Enjoy English 1. นางชนัญทิตา แสงหิรัญ
123
https://forms.gle/y2N8V2uJ7bbWF4Vj7
15. Music and lyric 1. นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวณิช
127
https://forms.gle/6Dgffgz3hQnW7gUD6
16. Take it easy 1. นางสาวอริสา มงคลไพบูลย์สุข 2. นางสาววิภาวี เสวกาพานิช
1210
https://forms.gle/mL7qkpWBi58TELDB9
17. English for future 1. นางนวลนาถ จินดาพงษ์ 2. นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น
122
https://forms.gle/Q8KLwRgMRUh4i6jeA