รายชื่อกิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระศิลปศึกษา
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. เด็กศิลป์ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
911
https://forms.gle/Xd9yNrGFTKGPqu7z6
2. Arch. Studio 1. นางสาวชนาภา อ่ำอ้น 2. นางสาวอารีรัตน์ หนูกลาง
921
https://forms.gle/Rz6Yy3mUCTve1w5S8
3. ดนตรีไทย 1. นายนทีธร จุงเลียก 2. นายบุญฤทธิ์ บุญเยี่ยม
3. นายนฤกูล ชะเอมกูล 4. นายไพบูลย์ ธีระส
5. นายพงษ์ศธร มิ่งไชย
724
https://forms.gle/nhdKW7JM9UpNgQWUA
4. นาฏศิลป์ไทย

1. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ 2. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูล
3. นายธีรยุทธ อัมรากูล 4. นฤมล กันตังกุล
5. ณัฐกานต์ ชลไชยวัฒน์

725
https://forms.gle/r54P5mXYVKL7XHxdA
5. ประชาสัมพันธ์ 1. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ 2. นายทิวา มีรัตน์
ห้องประชาสัมพันธ์
https://forms.gle/PBdmirzhWarBVWC76
6. ปั้นของจิ๋ว 1. นางสาวอนุสรา สิงห์โต 2. นายชัยวัฒน์ ชุ่มมงคล
931
https://forms.gle/eNcYAVZooy8DX7gZA
7. ดนตรีสากล 1. นายอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม
ห้องดนตรีสากล
https://forms.gle/qt7B9qSswspiaeeVA
8. ศิลปะกับธรรมชาติ 1. นางสาวถมทอง อดทน
ลานหน้าตึก9
https://forms.gle/iUUNbdk2AsBhJxbU7
9. ศิลปกรรม 1. นายสุรศักดิ์ รักษาสุข
921
https://forms.gle/PqhU2MszMDNX9tbz7