รายชื่อกิจกรรมชุมนุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. คนเขียแบบ 1. ณรงค์ โคตรมณี
862
https://forms.gle/6Qz1q6G4jKWbZzBt9
2. บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 1. นายระวี เสริมสุนทรศิลป์
อาคารเอนกประสงค์
วิทยาการ
https://forms.gle/xP52mGUNsN3XeTVV8
3. อนุรักษ์ฝีมือไทย 1. นางวิจิตรา รักษาสุข 2. นางสาวริยพร แสนสิบ
811
https://forms.gle/kzsV8ovEc5duzV8h8
4. เรารักสุขภาพและดูดีด้วยบุคลิคภาพ 1. นางทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริญ
521
https://forms.gle/bqEMDeWeszoxuNN96
5. สร้างสรรค์งานใบตอง 1. นางสาวรจนา สะตะ
812
https://forms.gle/kV32DJkcEugNfDqE9
6. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า 1.นายประยุทธ ตุ้มคำ 2.นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม
511
https://forms.gle/zMf7FE9bfVeYx65i9
7. สวนถาดสวนแก้วแสนสวยชลกันยา 1. นายวิชาญ จินดาพงษ์ 2. นายจิรวัฒน์ สิทธิพานิช
512
https://forms.gle/M3Q2anzuANYQBXhP6
8. Anime & Digital Painting 1. นางชื่นชม อมรพันธุ์
ศาลาบัวสวรรค์
https://forms.gle/dhgD6qyVDk9tNbQ38
9. โสตทัศนูปกรณ์ 1. นายสุทัศน์ ปริยงค์
ห้องบัวหลวง
(ด้านหลัง)
https://forms.gle/3Hh9TEfyzEw44im37
10. Book Club 1. นางสาวกมลพร บุญนนทารมย์ 2. นางสาวอัมพร พรมมี
1036
https://forms.gle/8ZsNEJe7YT9C9T3v7
11. ประดิษฐ์ประดอยอย่างพอเพียง 1.นางนิภา คำถวาย 2.นางพจนารถ วิเชียรเทียบ
3.นางวิชาดา เจริญชนม์
ศาลาริมน้ำ
หน้าอาคาร1
https://forms.gle/VXjaNUCYe1Qh93dE6
12. Miss D.I.Y. 1. นางสาวรชวรรณ มงคลสวัสดิ์ 2. นิลรัตน์ ผิวทองคำ
ศาลาริมน้ำ
หน้าอาคาร1
https://forms.gle/KbjoJ9aN39BRvajK6
13. ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 1. นางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร 2. นางสาวณิชชยา พลขันธ์
119
https://forms.gle/H1VrESWXNsXzbD1N8