รายชื่อกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ชื่อชุมนุม
ครูผู้จัดตั้งชุมนุม
สถานที่
Link ลงทะเบียนชุมนุม
1. กีฬาฟุตซอล 1. นายเชาวลิต นาขามป้อม
อาคารโดม
https://forms.gle/kM2EFcsYpxdpecF67
2. แบดมินตัน 2. นายรักษ์พล ขจรกลิ่น
สนามแบต
อาคารพลศึกษา
https://forms.gle/eRTh95XREProNd28A
3. วูซูและเทควันโด 1.ว่าที่ร.ต.ชาญณรงค์ มาอยู่ดี
2. นางสาวรวีวัลย์ เนื่องจำนงค์
สนามเทควันโด
อาคารพลศึกษา
https://forms.gle/j9YSZBjPSGZHzFT3A
4. วอลเลย์บอล 1. นายต่อพงษ์ สมสิงห์
2. นายสุทธินันท์ พลอยสวาท
อาคารพลศึกษา
ชั้น3
https://forms.gle/TvV4RDydMrjtHUGF6
5. หุ่นสวยด้วยฮูลาฮูป 1. นางไพรินทร์ ทัศน์ประดิษฐ์
ห้องFitness
https://forms.gle/JY5TKRm9DaQUME4f9
6. จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1. ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติ
อาคารพลศึกษา
https://forms.gle/mhtQK2FX459Xj5677
7. CN cafe 1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์ มาอยู่ดี
2. นางสาวนิศารัตน์ ธีระวัฒนประสิทธิ์
PE04
https://forms.gle/mxF7eYaGUVboFfPz6
8. คีตะมวยไทย 1. ครูสุมัธนา สร้อยสน
PE05
https://forms.gle/WNiz755hDPi8717o8
9. ทักษะมวยสากล 1. มัลลิกา ถามูล
PE05
https://forms.gle/zNUtxQ5uey46BziD7